Jaarverslag 2006 secretaris Molenstichting Alkmaar en Omstreken

 

Algemeen

In het verslagjaar 2006 vergaderde het bestuur van de stichting wederom 10 maal. De donateursavond werd gehouden op 4 april. Op 18 december vond, in de schuur van de Ambachtsmolen, het jaarlijks overleg tussen molenaars en bestuur plaats.

 

Veel energie is gestoken in de begeleiding van de restauratie van Molen C, de afronding van de restauratie van de Ambachtsmolen, de herziene subsidieaanvraag voor de Molen E en in de aanvragen voor de meerjaren-onderhoudsubsidie BRIM (2007 t/m 2012) voor alle zes molens. Ook is er regelmatig gesproken met de gemeente Alkmaar om te komen tot een aanvaardbare biotoop rond de nieuwbouw van de school aan de Hertog Aalbrechtweg. De genoemde zaken lopen naar verwachting. De kroon op het papierwerk, juist voor de afsluiting van dit verslagjaar, is de toekenning van de subsidie voor de molen E. De molen zal voor 1 januari 2009 draaivaardig gerestaureerd worden.

 

De restauratie van de Ambachtsmolen is juist voor de bouwvak afgerond. Han Kuijper is, met behulp van zijn vader en de heer J. Klaver, begonnen met het aanbrengen van de binnenbetimmering van de eerste verdieping van de molen. Inmiddels zijn de werkzaamheden verplaatst naar de begane grond.

Na de bouwvak is Molenmakersbedrijf Poland begonnen met de restauratie van Molen C. Het timmerwerk aan de molenromp bevindt zich in een afrondende fase. Het boventafelement met kuip en kap zijn vrijwel gereed en liggen in de werkplaats te wachten op plaatsing.

 

Bestuurszaken

In de januari vergadering namen wij afscheid van onze adviseur, de heer G. Keunen, voormalig medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij heeft onze technische adviseurs, De Vries en Heere, met woord en daad bijgestaan met onder andere het opstellen van inmiddels zes

restauratiebestekken. De stichting is hem hiervoor zeer dankbaar.

 

In april heeft de eerste vergadering van de Restauratiestichting korenmolen Egmond in oprichting plaatsgevonden. De stichting wordt definitief opgericht als er meer bekend is over de overdracht van de molen aan de stichting in oprichting.

 

In onze april vergadering namen we afscheid van onze voorzitter, de heer E. Zwijnenberg. Zwijnenberg is vrijwel vanaf de oprichting in maart 1988 bij de stichting betrokken geweest, eerst als adviseur en vanaf februari 1998 als voorzitter. Zwijnenberg is een bestuurslid pur-sang. Speciaal in zwaar vaarwater, zoals tijdens en na de brand van de Molen C, bewees hij zijn vakmanschap. De stichting is hem hiervoor veel dank verschuldigd.

 

Begin augustus is onze oud voorzitter, de heer J. Kingma, overleden. Een bestuurder, die mede door zijn uitgebreide netwerk, veel voor de stichting heeft betekend. Mede door zijn tomeloze inzet is de restauratie van de Bosmolen tot een goed einde gekomen. Wij zijn hem hier dankbaar voor.

 

In de oktobervergadering trad mevrouw Olsthoorn toe tot het bestuur. Mevrouw Olsthoorn gaat zich inzetten op het gebied van PR en het vinden van sponsors.

 

Op 29 oktober overleed onze oud secretaris, W. Jonker. De heer Jonker was een bestuurder, die in tegenstelling tot Kingma, meer achter de schermen opereerde. Door zijn grote kennis van de ambtelijke regels en gebruiken heeft ook hij een belangrijk aandeel gehad in het verwerven en restaureren van de Bosmolen en de verwerving van de vijf Strijkmolens. Wij zijn de heer Jonker dankbaar voor het vele werk dat hij voor onze stichting heeft verzet.

 

Tenslotte nam de heer G. de Vries, tijdens het molenaarsoverleg in december, afscheid van de stichting. De Vries is zonder meer het langst van iedereen betrokken bij de molens in en rond Alkmaar. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de vereniging en heeft ook zitting in het bestuur van de stichting vanaf de oprichting in maart 1988. De Vries heeft de restauratie van de Bosmolen, van de Molen C (2003/2004) en de Ambachtsmolen begeleid. Thans begeleidt hij, wederom, de restauratie van de molen C. Wij zullen zijn vakmanschap en ervaring missen. Gelukkig is hij bereid gevonden om de restauratie van de molen C tot de afronding te begeleiden. Hier past diep respect.

 

Het jaar rond

In januari is voor alle zes molens de nulmeting in het kader van het instandhoudingsplan opgesteld. Tevens zijn in het kader van de ARBO de plannen van aanpak opgesteld.

In februari is Kuijper begonnen met het isoleren van de eerste verdieping van de Ambachtsmolen.

In maart werd een deel van de uitloop van de molen C ontdempt.

De donateursavond op 4 april werd redelijk bezocht. De inleiding door onze Schermer collegae werd zeer op prijs gesteld.

In april werden de onderhoudsplannen voor de zes molens (PIPís) ingediend bij de RDMZ (nu RACM).

Ook werd besloten subsidie aan te vragen voor de restauratie van de molen E. De familie Schoenmaker geeft van harte zijn medewerking aan het project.††

In mei werd het spil van de Ambachtsmolen geplaatst. Hiermee is de restauratie van de molen afgerond.

In juni werd door een kennis van de familie Schoenmaker het schilderwerk van de molen E onder handen genomen. Het is weer een plaatje.

In augustus nam de restauratie van de molen C een aanvang, tevens werden er tussen de kruivloer en de overring van de molen B stalen platen aangebracht. Aan molen D werd klein onderhoud verricht.

In oktober werd ons publiciteitsplan besproken en verschijnt de Molenbiotoop-inventarisatie van de Provinciale Molencommissie.

Op 20 december werd de subsidieaanvraag voor het draaivaardig restaureren van de molen E toegekend. De vlag kan uit. De molen moet voor 1 januari 2009 draaien.

 

Onderhoudoverzicht 2006

De molenaars hebben, zoals gebruikelijk weer veel teer-, schilder- en timmerwerk aan de molens uitgevoerd.

 

Binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten is het volgende uitgevoerd:

 

Aan de Bosmolen zijn, door Peter Heere, diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

 

Op de kruivloer en onder de overring van molen B zijn stalen platen aangebracht.

 

Van de molen C is de eerste fase van de uitstroom vanaf de voorwaterloop ontdempt en van een schoeiing voorzien.

Aan molen D zijn ook diverse kleine onderhoudklussen uitgevoerd.

 

Aan molen E is ook onderhoud uitgevoerd aan de kap. Tevens is de molen voorzien van een nieuwe deur, afgewerkt met authentiek hang- en sluitwerk.

 

De Ambachtsmolen is voorzien van een nieuwe vloer op de tweede verdieping.

 

Maal- en draaipremieregeling

Ook in 2006 hebben onze molens weer hun rondjes gedraaid en laten zien waar ze goed in zijn.

In totaal maakten de vier draai-/maalvaardige molens bijna 1.400.000 omwentelingen.

Dit jaar kwam Tom Kreuning van molen D uit de bus met het hoogste aantal omwentelingen (ruim 530.000).Al deze omwentelingen leveren de onderhoudspot ruim Euro 7.000,-- op.

 

 

Molenaars en vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.