Jaarverslag 2007, secretaris Molenstichting Alkmaar en Omstreken

 

Algemeen

De stichting kan met  trots terugkijken op een vruchtbaar molenjaar 2007. Veel werkzaamheden zijn er verricht rond de Alkmaarse Molens door onze molenaars en hun gezinnen, de vrijwilligers en het bestuur.

Er is veel bereikt op allerhande gebied. De stichting ging ook dit jaar haar doel niet voorbij; onze molens te behouden voor de toekomst.

 

In het verslagjaar 2007 vergaderde het bestuur achtmaal. De donateursavond werd gehouden op 3 april. Op 7 mei vond het jaarlijks overleg tussen het bestuur en de molenaars plaats.

 

Ook dit jaar is weer veel energie gestoken in de restauratie van de Molen C. Op Nationale Molendag  kreeg de molen zijn  kap terug, eind juni het wiekenkruis. Molen C is begin november draaivaardig opgeleverd. Het maalcircuit is in november afgerond. De molen heeft proefgedraaid. Ook de schuur is herbouwd. Ons oud bestuurslid De Vries heeft het totale werk begeleid.  Veel dank aan hem.

Voor inbouw van de woning is een bestek opgesteld. Dit bestek is door de verzekeringsmaatschappij goedgekeurd. Het werk is eind december aanbesteed aan Molenmakersbedrijf Kistemaker en Korver.

 

Naar aanleiding van bouwplannen nabij Molen B werd in de maart de notitie “Inrichting van molenerven” goedgekeurd. De notitie is begin mei met de molenaars besproken.

 

De familie Schoenmaker heeft op 21 juni, na ruim 50 jaar, de molen  verlaten. Direct daarna is begonnen met het verwijderen van het wiekenkruis en het ontmantelen van de woning. De resultaten van het demonteren van de woning waren verbluffend. Achter de vele lagen hardboard kwam een vrijwel complete woning uit 1840 met onderdelen uit 1620 te voorschijn. Naar aanleiding hiervan werd het restauratiebestek van de woning herzien.

Na de bouwvak is Molenmakersbedrijf Poland begonnen met de werkzaamheden aan de molen. Inmiddels zijn de tafelementen vernieuwd, de weeg, de deur- en de veldstijlen hersteld en zijn heel veel weegdelen vernieuwd. De tweede zolder is vervangen.  

De voorbereiding voor de restauratie, de ontmanteling en de begeleiding van de restauratie heeft veel tijd gevergd van onze molenaar Heere. Dank hiervoor.

 

Op 27 juni overleed Cees Vis, bestuurslid van onze rechtsvoorganger de Almaarse Molen Vereniging en molenaar van de molen Noorder M. De heer Vis is gedurende vele jaren bestuurslid van de AMV  geweest. In een zeer vroeg stadium onderkende hij de noodzaak om de vereniging op te laten gaan in de stichting. Hij was hiervoor dan ook de drijvende kracht. Wij zijn Cees dankbaar voor het vele werk dat hij gedaan heeft voor de molens in het algemeen en voor de AMV in het bijzonder.  

 

Om in aanmerking te komen voor de  ANBI status (Algemeen nut beogende instelling) werden de statuten aangepast en de aanvraag ingediend. Nu wachten op de goedkeuring van de Belastingdienst.

 

De familie Kuijper heeft de inbouw van de woning in de Ambachtsmolen net voor de jaarwisseling voltooid.

 

Direct na de kerst ontvingen wij het bericht van het overlijden van de molenaar van de Varnebroekmolen/Maalwater Piet Eriks. Eriks was vanaf de herbouw molenaar op de molen. Zijn betrokkenheid bij deze molen was zeer groot. Hij draaide veel met de molen en hield deze goed bij. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat er voor de molennaar een onderkomen bij de molen verrees. In dit geval een overbodig wachthuisje van de NS van het station Heiloo.  


 

Publiciteit

De donateursavond op 3 april werd redelijk bezocht, er waren iets meer donateurs dan gebruikelijk. Deze opkomst was vermoedelijk te danken aan het programma na de pauze, een lezing met beeldpresentatie van Noordzeewind. Noordzeewind is eigenaar van de 36 windturbines op 10 kilometer uit de kust voor Egmond. 

Wij zijn onze donateurs ook dit jaar weer dank verschuldigd voor hun interesse in onze werkzaamheden en hun geldelijke steun.

 

In het kader van het molenjaar 2007 was Nationale Molendag een hectische dag. Rond de molens van de Zes Wielen waren meerdere activiteiten georganiseerd. Allereerst werd de kap van de molen C herplaatst. Dit gebeurde door de wethouders mevrouw Van Dam en de heer Binnendijk. Daarnaast was er een molenfietsroute georganiseerd. In het kader van “Blazen bij de molen” heeft het Jeugdtrompetterkorps haar opwachting gemaakt. Tenslotte werd in het Regionale Archief, in samenwerking met het Hoogheemraadschap, de tentoonstelling over de Strijkmolens aan de Zes Wielen geopend door de beide genoemde wethouders. A. de Vos, molenaar van de Sluismolen, heeft een prachtige maquette van het gebied gemaakt. De maquette is aan ons overgedragen. De Vos hartelijk dank daarvoor.

 

Op open monumentendag droeg de gemeente Alkmaar een steentje bij. In het kader van het molenjaar verscheen er het boekje “Alkmaar op de wind”.  Het boekje is uitgegeven door de gemeente Alkmaar, in samenwerking met het Regionaal Archief en onze Molenstichting. Onze waarnemend voorzitter mocht het boekje, tijdens de opening van de dag in de Grote of Sint Laurenskerk, aanbieden aan de dijkgraaf van het Waterschap Hollands Noorderkwartier. De opbrengsten van het boekje komen ten goede aan het restauratiefonds. Alle Alkmaarse molenaars hebben een interessante  bijdrage geleverd. U mag dit boekje niet missen. De redactie lag in handen van de familie Kreuning. Alle mensen hartelijk bedankt.

 

PR en sponsoring

Om de PR meer structuur te geven en om meer geld uit sponsoring te verwerven is een PR-plan opgesteld. Het plan heeft geresulteerd in diverse kontakten met potentiële sponsoren.  

Een aantal bedrijven, waar onder de Vuilverwerkingscentrale, Van der Oord, Poland, Energie service en de Rabobank Alkmaar (Leden rente fonds) hebben een bijdrage gegeven voor de organisatie rond de Nationale Molendag en de restauratie van de Molen E. Daarnaast hebben met name het Prins Bernhardfonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (via de Hollandsche Molen) een bijdrage geleverd aan de restauratie van de woning van de Molen E. Onze hartelijke dank daarvoor.

De stichting heeft een financiële bijdrage geleverd aan het nieuwe molenboek ‘ Molens in Noord-Holland, Leven van de wind”. 

Tenslotte heeft de weduwe van Cees Vis besloten de boekenverzameling van Cees te verkopen en de opbrengst ter beschikking te stellen voor de restauratie van de Molen E. Ook hiervoor onze dank.

 

Restauratie molenbezit

In de februari werd aan Witteman opdracht gegeven tot herbouw van de schuur van Molen C. In mei werd deze klus afgerond.

Van der Oord kreeg opdracht tot voltooien van het rondmaalcircuit. In november is het circuit aangelegd.

In juni kreeg Molenmakersbedrijf Poland de opdracht tot restauratie van de Molen E. De werkzaamheden lopen volgens planning.

In de september kreeg Rietdekkersbedrijf Het Eiland de opdracht voor het rietdekken van de kap van de Molen E. Dit werk wordt vermoedelijk in februari 2008 uitgevoerd.

Eind oktober vond de draaivaardige oplevering van de molen C plaats.

In de december kreeg Van der Oord opdracht de uitloop van het maalcircuit van de Molen C te voorzien van breuksteen en kreeg Molenmakersbedrijf Kistemaker en Korver opdracht voor het inbouwen van het interieur van Molen C. Dit laatste werk wordt vermoedelijk voor de bouwvak 2008 afgerond.

 

Gedurende de gehele jaar timmerde de familie Kuijper aan de woning in de Ambachtsmolen.


Onderhoudoverzicht 2007

Door het wijzigen van de jaarlijkse onderhoudsubsidie in een zes jaarlijks onderhoudsplan (de PIP) is het niet meer noodzakelijk ieder jaar het beschikbare budget te vertimmeren. Hierdoor ziet het onderhoudoverzicht er anders uit dan voorgaande jaren.

De molenaars hebben, zoals gebruikelijk, weer heel wat geteerd, geschilderd en getimmerd aan de molens waar ze als vrijwillig molenaar verantwoordelijk voor zijn.

 

Binnen de onderhoudplannen is het volgende uitgevoerd:

Bosmolen

Divers klein onderhoud.

Ambachtsmolen

Enig klein onderhoud aan kap

Herstel een der toegangstrapjes

Molen B

Herstel metselwerk

Bliksembeveiligingsinstallatie is aangepast

Molen C

Aanbrengen kroosbrug en krooshek.

Aanbrengen van tochtschotten.

Aanbrengen van tandheugel op het spilkalf.

Uitvlakken molenwerf binnen het schrikhek.

Molen D

Reparatie riet van de kap

Bliksembeveiligingsinstallatie is aangepast

 

Maal- en draaipremieregeling

Door problemen met een aantal tellers is, helaas, in 2007 de provinciale maal- en draaipremieregeling gewijzigd. De subsidiebedragen in 2007 en 2008 worden gelijk aan de uitkering over 2006. In overleg met de Provinciale Molen Commissie zullen wij toch het aantal omwentelingen aan de provincie meedelen.

Ook in 2007 hebben onze molens weer hun omwentelingen gemaakt. De Bosmolen is tijdens water bezwaar in vol bedrijf geweest. In totaal maken de vier maal-/draaivaardige molens iets meer dan 1.500.000 omwentelingen.

Dit jaar kwam wederom de Molen D uit de bus met het hoogste aantal omwentelingen.

Het malen-/draaien met de molens levert de onderhoudspot ruim Euro 7.000,-- op.

 

 

 

Molenaars en vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet in 2007.